Vid stadsfullmäktiges

senaste sammanträde förekommo, förutom åtskilliga mindre vigtiga frågor, följande ärenden:
— Med anledning af br Cramérs motion afår 1873 rörande öfverflyttning af tolagkassan till hamnkassan m. m. godkände fullmäktige det förslag till skrifvelse till k. m:t isådant syfte, som af utsedde komiterade uppgjorts och vid sammanträdet föredrogs.
— Helsovårdsnämden hade hos fullmäktige gjort framställning om åtgärders vidtagande för afledning afvatten från åtskilliga vattendränkta trakter i staden särskildt i Klinteroten v. om Adelsgatan. Drätselkammaren hemstälda det 245 kronor till sådant arbete i år måtte anslås, vilket ock blef tullmäktiges beslut.
— Om brandebefens aflöning hade hr Ekman väckt förslag, Drätselkammaren afstyrkte detsamma, erinrande, hurusom våra kommunallagar hvila på frivillighetens grundsats och hurusom ett steg i den föreslagna riktningen kunde leda till betänkliga föjder. Till ersättning åt skrifvarebiträde föreslog dock kammaren, att stadfullmäktige skulle åt brandchefen anslå 200 kronor. Om frågan uppstod en stund öfverläggning, under hvilken förslaget understöddes af hrr Arweson och Ekman, af hvilka den förehöll före, att det möjligen kunde synas mycket begärdt, att utan någon ersättning ålägga en person så mycket besvär, som vore förenadt med brandchefsbefattningen, och ansåg för sin del, att fullmäktige icke nu borde uttala ett så bestämdt ord, att fullmäktige vore hindrade bevilja brandehefen särskild ersättning, om det skulle visa sig att under ett eller annat år hans tid och krafter blefve allt för mycket tagna i avspråk. Hr Ekman höll stängt på att en och samma person så länge, som möjligt borde bibehållas på den ansvarsfulla posten, och svårt blefve det kanske att få någon, som någon längre tid ville åtaga sig besväret. Den ene skulle skjuta ifrån sig efter den andre.
Förslaget bekämpades åter af hrr Bokström och Bergman. Hr Bokström ansåg hr Arwesons förslag hvarken rätt eller behöfligt, ty skulle, till följd af mera austrängande göromål, någon ersättning åt brandchefen anses lämplig, vore fullmäktige oförhindrade derom särskildt besluta, när fullmäktige funne för godt, utan att genom ett i förväg fattadt beslut liksom gifva på hand. Ersättningen för skrifningsbesväret vore också så stor den kunde blifva, om man toge i betraktande att en del af detta arbete vore lagd på afdelningscheferna. Hr Bergman ansåg den väg, som genom ett bifall till förslaget komme att beträdas, mycket farlig. Ty hvar låge gränsen? Hvarför skulle icke lön anslås jemväl åt vice brandchefen,
åt afdelningscheferna, ja, åt manskapet? Eller skulle icke fattigvårdsstyrelsens och drätselkammarens ledamöter kunna göra anspråk på ersättning? Trodde icke, att kommunalstadgan ger anledning till att med afseende på ersättning något udantag skulle göras för brandchefen. — Fullmäktige godkände i allo drätselkammarens förslag.
— Det under bildning varande cementbolagets anhållan om fri upplåtelse af mark å stadens område ansågo sig fullmäktige, i saknad af närmare upplysningar, icke för närvarande kanna bifalla. Dock uttalade härvidlag fullm. såsom sin mening, att de voro villige, att i hvad på dem kan bero gå bolagets önskningar så mycket som möjligt till mötes.
— Åt magistratssekreteraren G. Herlitz, som anhållit om löneförhöjning, beviljade fullmäktige, så länge han sin befattnivg innehar, ett personelt årligt arvode af 1200 kr.
— De till polisen förlidet år utgå ende förhöjda aflöningarna upptogos hädanefter af stadsfullmäktige såsom stående löner.
— Frågan om egen lokal för fullmäktige hänsköts för förslags afgifvande till en nämd bestående af ordföranden, hrr Bokström och Arweson.
— Mot byggnadsstadgan bade k. m:ts befallningshafvanden gjort åtskilliga anmärkningar, samt återremitteradt den samma till fullmäktige med förständigande att sednast inom 1 April inkomma med nytt förslag. Frågan hänsköts till de för byggnadsstadgefrågan förut tillsatte komiterade.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *