Utdrag ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen efter andra artikeln uti Visby för år 1876, upp tagande dem, som af tax.-kom. anses ega en årlig inkomst af 800 kronor och deröfver. För dem, som här upptagas till inkomst-af 1,800 kronor eller derunder äro, som bekant, enligt bevillningsförordningen 300 kr. fritagna från beskattning. *)
Strandrotan.
(Forts.)
Skepparen H. P, Lundgren 1,000.
Dykaren M. Olssoa 1,200.
Skepparen E. N, Sandqvist 1,500.
Styrman J. N. Johansson 800.
Skepparen K. J. A; Löffler 1,000.
Skepparen Aug Olsson 1,000.
Muraren P. Holmqvist G 900.
Skepparen F. Molander 1,800.
Skepparen Lars Hansson 1,500.
Rederiet för briggen ”Svante” 1,800.
Rederiet för skonert ”Otto” 1,500.
Rederiet för skonert ”Griffon” 1,200.
Skomakaren A. R. Blomqvist 1,200.
Rederiet för koffen ”Färdig” 1,200.
Rederiet för jakten ”Maria” 800.
Smedmästaren J. P. Dahlbeck 1,200.
Vaktmästaren K. Lindqvist 15395.
Wisby Badhusaktiebolag 1,000.
Batterikommissarien grefve F. Lagerberg —1,600.
Handlanden John Hallberg 1,800.
Klädeshandelsbolaget 1,500.
Skräddaren P. J. Enroth 1,200.
Källarföreståndaren L. Westberg 1,500.
Kontorsskrifvaren M. A. Lövgren 1,404.
Källarmästaren J. A. Borg 1,000.
Badhuskamrer A. Ödin 1,500.
Öfversten A. Malmborg 1,200:.
Handlanden G. Klintberg 1,500.
Rederiet för skonerten ”Felix” 1,500.
Löjtnanten A. Imberg 1579.
Slagtaren K. Myhrström 1,200.
Mod ehandlerskan M. Klingvall 1,200.
Sjökapten G F. Thomsson 1,227.
Skepparen N. P. Gabrielsson + 1,000.
Bokhållaren Karsten Rönne 1,000.
Kanslivaktm. A. W. Engqvist 1,000.
Skräddaregesällen F. Englund 800.
Biljardföreståndaren M. Paul Nathan 800.
Smeden Alb. Svensson 900.
Akaren Olof Larsson 1,000.
Gjutaren G. H. Lillja 850.
Gjutaren Lönn 850.
Handelsbiträdet Smedberg 800.
Enkeprostinnan C. C. Eneqvist 1,000.
Skräddaren J. P. Wallin 1,000.
Sjöman Rud. Wahlström 1,000.
Styrman Jakob Hansson 900.
Handelsbitr. K. Möllerström 1,000.
Krogföreståndaren Karl Lindqvist 800.
Löjtnanten K. A. SIpRgrR 983.
Bokhandlanden Joh. Sablberg 1,000.
Handelsbosb. H. Wickman 1,000.
Barnmorskan L. Marin 925.

Norder-Rotan.
Målaren G. F. Carlsson 800.
Bankdirektör L. Jacobsson 7,050.
Handl. G. T. Romdahl 5,000.
F. bankbokhållaren Axel Lennmark 2,250.
Kapten Henrik Lindström 3,728.
Garfvaren K. P. Romin 3,500,
Verkmästaren K. H. Lillja 1,600.
Apotekaren K. J. Marelius 8,000.
Provisor S. Ljungberg 1,200.
Handlanden Joh. Hägg – 11,000.
Boktryckerifaktorn M. Linder 900,
Bankkassören Aug. Romdahl 3,500,
Bryggeribolaget 8,000.
Borgmästaren 8. J. Matthiesen 5,321,
Bryggmästaren J. F. Janke 3,000,
Skomakaren K. N. Alfvegren 1,105.
Garfvaren Joh. Stenström 2,500.
Garfvaren K. M. Stenström 3,500.
Färgaren K. J. Stenström 1,000,
Garfvaren Kr. Stenström 3,000.
Musikdirektören W. Söhrling 2,350,
Skepparen Ol, Lindahl 1,160,
Löjtnant E. A. Gardell 1,633.
Landssekreteraren J. Hambreeus 5,956,
F. Kaptenen Lars Gardell 2,000,
Bokhållaren G. Marelius 1,000,
Trädgårdsmästaren J, May 2,000,
Skepparen Axel Lindström 1,500.
Kapten Karl Ringbom 3,263,
Boktryckaren A. E. Jeurling 4,000,
Boktryckaren Ossian Jeurling 2,400.
Sjökapten Herm. Lindström 2,000.
Enkefru F. M. v. Baumgarten 1,100.
Löjtnant F. v. Baumgarten 1,627.
Löjtnant Th. v. Baumgarten 873.
Militärbefälh. friherre E von Vegesack 8,505.
Mamsell C. Hoffman 1,000.
Kaptenen F. W. Jacobssen 1,968
Med.- doktor Joh, Dahl 900.
Skepparen K. O. Gardell 1,400.
Skepparen K. J. Kahlström 1,000.
Notarien Aag. Kreüger 1,455.
Landtwmäteriauskultanten J. V. Schill 1,500.
Kaptenen triherre A. R. truse 3,363.
Handlanden J. E. Ihre 2200.
Kamreraren Herm. Pettersson 3,900.
Skepparen W. Höglund 1,000.
Skomakaren 0. N. Hallin 1,380.
Styrman Karl Sandström 1,000.
Maskinisten Konr. Sundström 1,000.
Smeden N. W. Othberg 900.
Jägmästaren J. O. Sylvan 4,500.
Mamsell E. Fahlsten 800.
Skepparen J. E. Lyberg 1,200.
Enkefru Fredr. Ihre 833.
Handlanden T. tlingwall 4,000.
Handelsbiträdet Pettersson 800.
Handlanden J. O. Hederstedt 37000.
Magistratssekreteraren Gabr. Herlitz = 4,000.
Byggmästaren H. J. Lindgren 1,800.
Handlanden Julius Lindal 3,000.
Viktualiehandl. J. G. R. Westberg 1,500.
Majoren och ridd. P. E. Ihre 3,592.
Löjnant J. L. Meyer 882.
Stadskamereraren O. Melin 3,250.
Färgaren G. O. Åsberg 4,500.
Färgaren E. J. Schöldström 800.
Metodistpredik. A. F. Wåblstrand 1,200.
Stadskomminister 0. Öfverberg 2,489.
Landträntmästaren N. T. nt 5,473.
Uppsyningsman J. J. Söderdahl 1,150.
Löjtnant Osk. Eriksson 1,139.
Farm.-stud. A. Branting 1,000.
Farm.-stud. O. Olsson 800.
Åkaren J. E. Jansson 800.
F. d. vaktm. J. J. Stenbom 900.
Skomakaren L N. Berggren 800.
Viktualiehandl. L. Andersson 1,900.
Smeden N. G. Rydahl 800.
Skräddaren K. L. Sandahl 895.
Åkaren J. P. Hultberg 800.
Bagaren S A. ÅA. Svensson 800.
Skepparen J. N. Wetterlund 900.
Skepparen J. P. Bingmark 900.
Krogförestånd. Ludv. Åberg 875.
Bryggaren A. Erikssons enka 1,000.
Snickaren J. O. Engström 800.
*) Omkring ett tjugutal af de namn, som i förra uumret under denna öfverskritt upptogos, återgifvas ånyo, enär de siffror, som för dem angäfvos, genom ett misstag kommo att uttrycka icke hela summan af uppskattad inkomst utan blott den ”beskattningsbara” delen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 18 Juli 1876
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *