Tisdagen 29 nästkommande augusti

börjar höstterminen vid folkskolelärarinne-seminarium i Kalmar, då de som söka inträde vid anstalten eller flyttning i högre klass skola vara tillstädes å seminariets lokal kl 10 f. m.
Den, som önskar såsom elev vinna inträde, skall före denna dag till undertecknad insända egenhändigt skrifven ansökan, åtföljd af prostbotyg, intyg om vaxination och om friet från smittosam sjukdom.
Inträdessökande, som måste hafva uppnått 17 ärs ålder, skall ådagalägga följande insigter och färdigheter:
a) Några bekantskaper med nya testamentets heliga skrifter; god kännedom af en kortare lärobok i bibliska historien, äfvensom af Luthers lilla katekes och den antagna förklaringen med dertill hörande bibelspråk;
b) Full färdighet att väl läsa svenskt och latinskt tryck, äfvensom förmåga, att nöjaktigt redogöra för det lästa, och att någorlunda felfritt uppskrifva ett dikteradt stycke;
c) Färdighet i de fyra räknesätten i hela tal och bråk, jämte öfning i enkel hufvudräkning.
d) Kunskap i det allmännaste af fäderneslandets historia och geografi;
e) En jämn och redig bandstil, samt
f) Kännedom om nottecknen och tonernas läge på ett musikaliskt instrument.
K. A. KASTAAN, Semin.-rektor.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 29 Juli 1876
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *