Till Gotska Sandön

(bref till Gotl. Alleh.) företogs den första resan innevarande år af båtskepparen Johan Engström och hans son Anton, hvilka 23 januari afseglade från Fårösunds norra lotsplats. Vinden var vid affärden N. V., men gick inom kort öfver till V. S. V. Efter att i flera timmar hafva hindrats af snötjocka anlände de till Sandön samma dags afton samt aflemnade medförd post m. m. De blefvo mottagne på det hjertligaste och stort jubel rådde deröfver att den djerfva seglatsen lyckats så väl. Med anledning af den ihållande sydvestvinden måste de emellertid qvardröja på ön ända tills i lördags, då de anträdde återfärden samt ankommo samma dag till Fårösund, medhafvande post från öboarne. I medlet af innevarande månad tänker den djerfve skepparen åter gifva sig ut på en dylik postfärd.— Sålunda uppehålles älven denna postled, oaktadt en för dylika resor ingalunda angenäm årstid är inne, och man kan ej annat än loforda desse modige sjömän, hvilka för den aflägsna öns innevånare sätta sin helsa och sitt lif på spel.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Februari 1876
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *