Tektors afrättning.

Man och man emellan har på de senaste dagarne talats om en tillernad skrifvelse till konungen med begäran, att afrättningen ej måtte ske offentligt. Gotlands folk är så laglydigt och fredligt, att det gerna kunde besparas en i så hög grad upphetsande och skräckinjagande tillställning menar man. Man har derför trott att landshöfdingeembetet icke skulle vara ohågadt aflåta en petition till konungen isådant syfte. Skulle ej någon myndighet förmås dertill, vore meningen att petitionen ändock skulle afsändas, undertecknad af medlemmar inom samhället. Såsom af telegram synes delas dessa åsigter äfven på annat håll.
Utgången af ett sådant försök torde väl ändock vara tvifvelaktig, i anseende till dels konungens bestämda förklaring, att Tektor skall aflifvas ”på afrättsplats å Gotland” dels det principvidriga, som skulle ligga dernti, att Hjert afrättades oftentligt, men Tektor icke.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *