Stöld ur trädgård.

Dels för att fullständiga vår notis i nr 40 angående den förrymde frukttjufven, dels för att kunna framställa ett varnande exempel för okynniga personer, som göra skada å planteringar, hafva vi förskaffat oss närmare npplysningar rörande den i ofvannämda notis omtalade drängen Anton Pihl. Ur skolläraren Nordins i Vestkinde trädgård bade bemälde Pihl, dräng vid Stora Norrgårda, och drängen Karl Petter August Lindbom vid Lilla Norrgårda nattetid tillgripit närmare 6 kappar äpplen. Instämde till rätta, erhöllo de at norra häradsrätten 11 April sin dom, hvarigenom Lindbom, som otvunget erkände snatteriet, dömdes till 75 kr. böter till kronan; Pihl åter, som fräckt och ihärdigt nekade, tills han af vittnesmålen. öfverbevisats om sin brottslighet, fick umgälla förbrytelsen med 2 månaders fängelse. Frukten och skadan å trädet, hvilka hvardera värderades till 5 kr., samt rättegångskostnaderna, hvilka uppgingo till 24 kr., skola gäldas af den af de anklagade, som bäst gälda gitter”. Sålunda är antagligt, att, sedan nu drängen, Pihl gifvit sig på flykten, den andre tjufven, drängen Lindbom, får förutom böterna, betala äfven rättegångskostnaderna, eller sammanlagdt 109 kronor. Dryg betalning i sanning för icke fullt 6 kappar äpplen!

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *