Statens årliga premiering

af hästar eger under innevarande år rum vid Visby och vid Ronehamn, på förra stället måndagen 3 Juli kl. 10 f. m., på det senare onsdagen 5 Juli kl. 9. f. m. Länsveterinären E. Schoug har aft kungl. m:ts befallningshafvande förordnats deltaga i dessa besigtningar.
Underrättelser: Föremål för prisbelöningar äro:
a) Hingstar vid fylda 4 år, belönas i 2 klasser.
1:sta klassen: Hingstar af Arabiskt eller Engelskt fullblod, med ett pris af
200 kronor.
2:dra klassen: Hingstar af alla andra slag, med ett pris af 150 kronor.
b) Fölston belönas likaledes i2 klasser.
1:sta klassen: Fölston från och med fyllda 5 till och med fyllda 8 års ålder, med ett pris af 75 kronor.
2:dra klassen: Fölston från och med fyllda 9 till och med fyllda 12 års ålder med ett pris af 50 kronor.
c) Unghästar, utmärkta och väl uppfödda, af så väl hingst som stoslaget, då de äro i 2:dra, 3:dje eller 4:de året belönas: de, hvilka främst äro värde belöning, med en skådepenning at silfver, och de, som dernäst äro förtjente att belönas, med en skådepenning af brons. Med 2:dra året förstås kalenderåret näst efter det under hvilket djuret är födt o. s. v.
Anmärkes, 1, Att endast fullt dugliga hingstar och fölston med framstående egenskaper som aftvelsdjur böra belönas.
2.) Att vid uppvisning af hingst (se a) en af två trovärdige män bestyrkt betäcknings- eller språng-rulla skall företes derom att hingsten under året betäckt minst 30 ston.
3.) Att hingst, hvilken under året icke betäckt 30 ston, må dock, så vida minst 20 ston blifvit at honom under året betäckta, belönas med en skådepenning at silfver.
4.) Att fölsto (se b) som anmäles, skall hafva föl vid sidan, efler vara synbart drägtigt och bevis företes att fölet är fallet efter, eller att betäckningen skett af statens beskällare, sqvadrons- eller kompani-hingst, prisbelönad eller eljest godkänd hingst.
5.) Att såväl hingst som fölsto årligen kan belönas, såvida berörda vilkor uppfyllas och de anses dugliga till alvel; fölsto likväl ej längre än till och med dess 12:te år.
6.) Att unghingst, hvilken användts till betäckning innan han ingått i 4:de året, icke får prisbelönas.
7.) Att hvarken sqvadrons- eller kompani-hingstar eller nummerston kunna blifva delaktiga af nämde prisbelöningar, men väl unghästar fallna efter de sistnämnda.
8.) Att emot nämdens beslut om prisbelöningar må ej talan föras.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *