Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 22 Maj.
Försök till bedrägeri.

Kronofogden H Wolff hade instämt fjerdingsmannen A. Krysell i Sanda, hvilken 12 sistl. April till Cellfängelset inforslat en bötesfånge och dervid begagnat en häst, men sökt tillnarra sig dubbel skjutslega, under uppgift att han begagnat 2 hästar. Han hade med fången stigit af åkdonet invid Söderport och derifrån till fots begifvit sig med honom ned till Cellfängelset, der fängelsedirektören tillsagt honom att dit nedhämta skjutsen, emedan han ville se densamma. Han hade då åter begifvit sig af uppåt Söderport, der han påträffat en person med ett åkdon, förspändt med 2:ne hästar och af denne fått låna samma för att förevisa vid fängelset och sålunda få betalning för 2 i stället för en häst. På vidare frågor af fängelsedirektören hade han dock vidgått att han begagnat blott 1 häst och icke heller fått betalning för mera Krysell erkände nu allt detta fritt och otvunget samt anhöll om slut å målet och utslag. För införskaffande af prestbetyg ifrån Sanda, uppsköts det emellertid till 29 Maj.

Fylleri, oljud m. m.
Icke mindre än 10 personer voro tilltalade dels för fylleri, dels för oljud m. m. å Sophiadagen, 15 Maj, och dömdes, efter eget erkännande, derför att böta: arbet. H. Svensson och J. Pettersson, skomak. N. Möller, arbet. J. Ahlgren, sotarelärlingen C. Nyström och drängen C. P. Sandholm, hvardera 5 kronor; arb. G. A. Sjöstedt ifrån Follingbo 10 kr.; drängen Johan Gardell 5 kr. samt för begagnande af oloflig körväg öfver Södra byrummet 10 kr.; hemmanseg. Ol. Lindahl, Lina i Hörsne, för fylleri och vårdslöst körande 22 April 10 kr.; arbet. Abrahamson för fylleri 11 Maj 5 kr.; arbet. Oscar Grefberg för fylleri och djurplågeri 11 Maj 20 kr; arbet. Sven Johansson, hvilken 6 April e. m. skolat nedforslas till Cellfängelset för att afsitta honom ådömda böter, hade vid framkomsten dit befunnits så öfverlastad, att ban icke kunde emottagas, utan måst afföras till vaktkontoret för att der sofva ruset af sig. Johansson nekade, samt begärde och erhöll uppskof till 12 Juni.

Oloflig körväg.
För begagnande af oloflig körväg öfver södra byrummet dömdes qvarnegaren O. Pehrson att böta 10 kr.

Häst utan tillsyn.
Bagaren J. E. Löfgren, som 20 Maj under dag och natt låtit vagn med vrånghäck stå utanför sitt hus å Klosterbrunnsgatan dömdes att derför böta 5 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *