Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 7 Febr, 1876.
Kopparslagar O. Hallgren hade in stämt ”sjömannen R. Berg under yrkande om åläggande för Berg att bortflytta ett svinhus beläget nära intill Hallgrens lägenhet, hvaraf den sistnämnde lede skada i flera fall. Målet har flera gånger förevarit, men måst uppskjutas till följd af Bergs uteblifvande. Berg infann sig nu och uppgaf, att han icke förut kunnat inställa sig, emedan han varit stadd på sjöresor, erkände för öfrigt befogenheten af stämningen samt uppgaf slutligen, att svinhuset blifvit bortflyttadt. Sedan käranden medgifvit detta och icke yrkat något vidare än ersättning för rättegångskostnaderna, dömdes Berg att härför till Hallgren utgifva 24 kronor.

Till gode män i källarm, J. A. Borgs konkurs utsågos handlandena L. Arweson och C. H Wallér, till rättens ombudsman magistratssekreteraren G. Herlitz.

För fylleri dömdes arb. Johan Östergren att böta 5 kronor.

För slagsmål den 6 sistlidne November dömdes de tre deri uppträdande hjeltarne: ynglingen Ahlstedt samt bönderna O. Larsson Hartviks och J. M. Svensson Thule i Ganthem till böter. Ahlstedt fick böta 10, Larsson 15, hvaremot Svensson undslapp med 5 kronors böter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Februari 1876
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *