Rättegångs- och polissaker.

Rådhusrätten, 24 Jan.
Dyrt kreatursbete. Åkare-enkan Johanna Larsson hade af f. husbonden Johan Pettersson Råby i Hejdeby blifvit lagsökt om betalning för år 1866 lemnadt bete i Petterssons hagmark åt en Larsson tillbörig qviga. Betet kunde värderag till 10 kr. Enkan Larsson gjorde dervid den invändning, att det skulle vara tolf år sedan ifrågavarande bete lemnats, att Pettersson varit skyldig Larsson och derå utfärdat en förbindelse å 200 kronor, vid hvars infriande skulden för betet blifvit afräknad. Målet har flera gånger förevarit och vittnen afhörts, hvilka samman stämmande intygat, att Larsson år 1866 haft en qviga i bete hos Pettersson, men om betalningen derför hafva de ingen kännedom haft. Pettersson har medgifvit, att han varit skyldig Larsson, enligt förbindelse, men påstått, att han måst betala skuldförbindelsens innehåll oafkortadt, utan att någon afräkning egt rum. — För flera gånger inställelse vid rätten m. m. fordrade Pettersson nu en ersättning af omkring 58 kr. Svarandens ombud bestridde denna ersättning, under särskildt framhållande af det öfverflödiga uti att höra ett och samma vittne särskilda gånger om samma sak, — Utslag atkunnas 7 Februari.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *