Raska gossar

synas ynglingarne vid Visby elementarläroverk vara, om man får döma efter den af styrelsen öfver gymnastiska centralinstitutet nyligen afgifna berättelsen rörande gymnastikundervisningen vid rikets elementarläroverk under laseåret 1874 1875. Deraf framgår nemligen, att Visby läroverk är bland dem, som hafva att uppvisa en lägre procent icke gymnastiserande. Under höstterminen 1874 hade Visby bland alla rikets läroverk den lägsta procenten eller 1,38: dernäst kommo Lund med 2,09 och Östersund med 2,50. Under vårterminen 1875 var Wexjö främst i detta afseende med 1,35 procent icke gymnastiserande, men dernäst kom Visby, med 1,89.
Bland de 7 högre elem. läroverk, som under detta läseår hafva användt otillräcklig gymnastiköfningstid, nämnes äfven Visby. Angående dessa läroverk yttrar styrelsen: ”Nästan alla dessa hafva allt för inskränkta gymnastiklokaler, om också andra anledningar, så som förblandning af gymnastiköfningarnes och vapenöfningarnes distetiska verkningar, — så att man ansett de senare kunna ersätta de förra, — äfven synas härtill i sin mån hafva bidragit.”

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *