Postföringen.

Generalpoststyrelsen har, genom skrifvelse af 7 dennes, meddelat ångfartygsbolaget Gotlands styrelse, att dess anbud om öfvertagande af postföringen under seglationstiden, på enahanda vilkor som under förra sommaren, icke antagits. ”Flera anbud å postförbindelsens underhållande så väl under sommar- som vintermånaderna mellan Visby och fastlandet med begagnande af postverkets fartyg hafva till poststyrelsen inkommit, på grund af hvilka anbud närmare underandlingar komma att inledas. Generalpoststyrelsen har dock för afsigt, att, jemte den särskilda postföring, som sålunda kunde komma attå väga bringas, äfven med ångf. Gotland och Visby befordra post, så vida sådan befordran visar sig behöflig och ej kommer att betunga Postverket med en oskälig kostnad”. Poststyrelsen anser att denna sist omnämda postföring skulle kunna ega rum, antingen på sätt och mot den ersättning, som finnas stadgade i kungl. kungörelsen af 26 okt. 1860 angående postföring med enskildes ångfartyg eller ock på det sätt att en postiljon, såsom passagerare, åtföljde fartygen vid hvarje kungjord resa samt medförde posten mot betalning enligt frakttaxan.
— Ryktesvis förspörjes, att anbud om postförbindelsens underhållande skulle vära, förutom af brukspatron Tillberg i Oskarshamn, ingifvet äfven från Westervik samt från det nybildade ångfartygsbolaget i Klinte.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 April 1876
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *