Otroligt men sannt

(bret till Gotl. Alleh.) Någon af dagarne strax före räfskallet i Tofta färdades en bonde från Nors i Vestkinde i något ärende till Tofta. Den medföljande hunden, en god stöfvare, började drifva på räf, och försvann snart ur egarens åsyn. Denne gjorde allt hvad göras kunde, för att möjligen kunna återfinna den kära hunden, men förgäfves; han var och förblef borta. Då emellertid deltagarne i de ofvan omtalta skallet kommit in i skogen, påträffades ett tilltrampadt ställe, hvarest funnos många spår af så väl hund som räf. Inom kort upptäcktes straxt invid — den förlorade hunden, men död. Allmänna öfvertygelsen var, att han, under kalabaliken med räfven, blifvit ihjälbiten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Mars 1876
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *