Oriktigt

uppgåfvo vi i förra numret, att tillstånd skulle af kungl, m:t beviljats Visby stad att upptaga ett amorteringslån å 500,000 kr. Den af våra brefskrifvarei Stockholm, som, bland andra notiser, tillsändt oss äfven denna, har förmodligen; missförstått kunglig majestäts utslag å de besvär, som anförts öfver kungl. m:ts befallningshafvandes utlåtande angående denna fråga, och i hvilket utslag stadsfullmäktiges beslut till alla delar faststälts. Det af stadsfullmäktige fattade beslutet, innehöll dock endast, att den tillsatta kommitéen, bland annat, skulle till kungl. m:t ingå med ansökan om tillåtelse att upptaga ett dylikt lån. Någon sådan ansökan har emellertid ännu ej ingifvits, men lärer vara att i dagarne förvänta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juni 1876
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *