Om en ny flickskola härstädes.

Enär fröken Hanna Gardell med nästa vårtermin kommer att upphöra med den flickskola, hon härstädes ännu förestår, och samhället derigenom för sin qvinliga ungdom kommer att mista en skicklig och högt värderad undervisarinna, så är det med tillfredsställelse och glädje mån afannonsen i tidningarna inhemtat, att trenne unga lärarinnor, fröknarna Febhliog, Meyer och Hultgren, som alla teoretiskt och praktiskt erhållit sin utbildning vid kgl. seminariet i hufvudstaden och vid den dermed förenade normalskolan, här i höst ämna öppna en flickskola, på hvars blifvande beskaffenhet man har rätt att ställa de bästa förhoppningar. Den bestämda afgiften är för en sådan skola med trenne examinerade lärarinnor ingalunda obillig, men denna afgift blir dessutom, ifall statsanslag erhålles, (för hvilket några svårigheter icke torde möta, blott skolan först blir organiserad) nedsatt till 20 kr. för höst- och 30 kr. för vår-terminen, alt, såsom annorstädes vanligt och rättvist är, erläggas vid hvarje termins början. Men vilkoret för ordnandet af denna nya skola är att minst 60 elever skola före utgången af innevarande Januari månad ”vara anmälda hos fröken H. Gardell. Insändaren tager sig derföre friheten att uppmana de föräldrar, som hafva döttrar i den ålder, för hvilka ifrågavarande undervisningsanstalt är ämnad, att icke dröja med anmälningen, och ber att korfligen få antyda, huruledes — ifall ofvannämnda anbud till erhållandet af en grundlig och billig undervisning nu försummas — saknaden af en efter tidens fordringar ordnad flickskola skall komma att i vidsträckta kretser göra sig särdeles känbar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 15 Januari 1876
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *