K. maj:ts befallningshafvandes

utslag på de besvär, som at lektor C. J. Bergman m. fl. anförts öfver stadsfullmäktiges beslut att för anläggande af en jernväg på Gotland bidraga med en half million kronor, har i början af veckan afgifvits och är af följande lydelse:
Hvad parterne i denna sak hvar emot annan andragit har kon. befhde tagit i öfvervägande; och ehuru, beträffande klagandernes basvär deröfver att med ärendets afgörande icke lemnats påkalladt anstånd, den i detta hänseende gjorda framställning måste till följd af ärendets stora vigt och omfattning anses hafva varit förtjent af mera afseende, än som deråt egnats; likväl och som stadsfnllmäktige enligt lag egt att, samma framställving afslå, anser kon. bethde stadsfullmäktige derutinnan icke hafva ölverskridit sin befogenhet; likasom och då, äfven om drätselkammarens af stadsfullmäktige godkända beräkningar i fråga om de inkomster, som den afsedda jernvägen förmenats böra lemna, icke skulle kunna anses tillförlitliga och äfven om nämnda företag derföre Kunde för Visby kommun medföra vådor-i afseende å en oskäligt hög framtida uttaxering, sådant förhållande ändock icke till följd deraf att, på sätt gällande kommunalstadgar fått tillämpas, aktieteckning i jernvägsbolag är att hänlöra till sådant kommnunen gemensamma hushållningsmål, hvaröfver komwunalförvaltning eger att med bindande verkan för alla dess medlemmar besluta, hvyarken kan eller får utgöra föremål för kon. befbdes afgörande och pröfning, finner kon. befhde stadsfullmäktige icke kunna anses hafva öfverskridit sin befogenhet derutinnan, att de beslutat till en aktieteckning för eu blifvande jernväg emellan Visby och Hemse bidraga med 500,000 kronor och att till jernvägsbyggnaden öfver stadens mark tillsläppa nödigt utmål jord; såsom följd hvaraf nämnda anmärkta omständigheter icke heller kunna utgöra anledning till omförmälda besluts ogillande; men i fråga om lagligheten och verkan af det beslut, hvarigenom stadgats, att tills vidare årligen skulle af de vinstmedel, hvilka beräknats böra staden utaf spritförsäljningsbolaget tillfalla, alsättas 20,000 kronor till bildande at en ränte- och amorterings-fond, hvaraf i första rummet jernvägslånets ränta och kapitalamortering skulle godtgöras, så emedan, vid jemförelse emellan 5:te, 60 och 61 §§ uti K. förordningen om kommunalstyrelse i stad den 21 Mars 1862, det icke blifvit medgifvet sådan styrelse att angående inkomster, som beräknas till kommunen inflyta, förordna för flera än det påföljande året och derigenom betaga ett kommande års komunalstyrelser rätt att andra års medel för dessa års behof lagligen använda, samt en sådan styrelse icke heller eger på lag grundad anledning att till behof, som icke äro för kommunen bestämda, eller såsom här är, fallet, till en jernvägs-anläggning, som icke blifvit af vederbörande myndighet lemiterad, använda vissa kommunens inkomster för samlande af en fond, hvarmed i en kommande tid, om anläggningen kommer till stånd, de derå använda kostnader skulle betäckas; Ty och som stadsfullmäktige följaktligen uti för handen varande fall lagstridigt förordnat angågode användandet för sagda ändamål af den för Spritförsäljnings-bolagets rörelse beräknade, staden tillkommande inkomst och sålanda medelst fattande af detta beslut öfverekridit sin befogenhet; alltså och då samma beslut om bränvinsförsäljningsmedlens användande icke allenast står i omedelbart sammanhang med öfriga besluten rörande den tillämnade jernvägsanläggningen i så måtto att beslutet i ena delen kan. anses hafva varit beroende på besluten i andra delar och kunnat inverka på den i hufvudfrågan auvställda votering, utan äfven, enligt hvad klagandena antydt och jemväl stadsfullmäktige i slutet af sin afgifna förklaring medgifvit, till viss del utgör den grund. hvarå öfriga besluten hvila, anser kon. befhde stadsfullmäktiges sistberörde beslut i nämnda afseende hvila på olaglig och således på orättvis grund samt pröfvas för ty nödigt, med undanrödjande afsamtliga öfverklagade, rörande sjelfva saken meddelade besluten, visa ärendet åter till stadsfullmäktige som halva att, efter vidare behörig beredning afärendet och dess nu förändrade skick, derati laglikmätigt besluta.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1876
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *