Hushållningssällskapet

höll i torsdags i hypoteksföreningens lokal sitt vigtiga årssammanträde. Sällskapets ordförande grefve Horn var af sjukdom hindrad att längre än en kort stund vid sammanträdets början leda förhandlingarna — Ordförandeplatsen intogs derefter af förste landtmätaren hr Jacobsson.
Sedan grefve Horn med ett kort tal, hvaruti bland annat erinrades om det dåliga resultat, som landtbruksskolan hittills lemnat och de anspråk att sätta skolan i skick, som derför ställas på sällskapet, förklarat sammankomsten öppnad företogos åtskilliga val.
I sällskapet invaldes följande nyaledamoter: landträntmästaren Enequist, länsnotarien Donner, kapten Gyllebammar, kapten L. Wahlgren, kronolänsmannen A. Dahlbäck, agronomen Lundström, landtbrukaren J. W. Lönnies, läraren i skogshushållning vid Warplösa Karl Schong, landtbrukaren Joban Larsson Endregårda, Endre, samt ingeniör Johansson.
Till ordförande och vice ordförande för år 1876 utsågos grefve Horn och landssekreteraren Hambræus samt till deras förste och andre suppleanter landtmätaren Jakobsson och major Kyllander, Till skattmästare efter fältkamreraren Ljungholm, som förklarade sig förhindrad att fortfarande kunna mottaga förtroendet, valdes landträntmästaren — Enequist och till sekreterare hr Harald Gustafsson.
I förvaltningsutskottet hade sällskapet att utse två ledamöter. Härtill utsågos major Kyllander och länsveterinären Schoug, båda nyvalde.
I landtbruksskolestyrelsen invaldes major Kyllander.
Till revisorer af sällskapets räkenskaper utsågos baron Kruse och kapten Törnqvist samt till revisorer af landtbruksskolans förvaltning landtbrukarne Björkman och Wiman.
Härefter föredrogs revisionsberättelsen om Warplösa landtbruksskolas förvaltning och räkenskaper. Mycket har talats och skrifvits om det jämmerliga skick, uti hvilket elevernas bostäder befinnas, och årets revisorer ha icke lemnat frågan ur sigte. De yttra härom:
«Vid besök å Warplösa hafva revisorerna funnit de i sistl. års revisionsberättelse anmärkta bristfälligheterna i mejeriköket m. fl. ställen afhjelpta samt i allmänhet allt i godt och vårdadt skick med undantag lik visst af lärjungarnes bostäder, som till utrymmet äro för små för så stort antal, som nu bebor desamma, och som dessutom icke företedde den ordning och renlighet, som revisorerna hade väntat att
der finna, synnerligast vid ett på förhand tillkännagifvet besök. Revisorerna anse det vara af särdeles stor vigt att lärlingarne på det nogaste tillhållas att iakttaga all möjlig renlighet och ordning såväl med afseende på sina personer som i sina bostäder, en sak som är minst lika vigtig för deras framtida välbefinnande som något reglementsenligt anbefaldt läroämne.”
Till afhjelpande af de öfverklagade bristfälligheterna föreslogo revisorerna, att den nuvarande lärogalen skulle inredas till bostad, samt antingen att den stora salen i öfra våningen af hufvudbyggnaden användes till lärosal eller om sådant befinnes olämpligt, att i fortsättning med ett af rommen på nedra botten i lärlingarnes bostadshus en uteller tillbyggnad göras, som inredes till lärosal.
Förvaltningsutskottet hade tagit frågan i öfvervägande och föreslog, att en skrifvelse skulle atgå till egarinnan af huset med anhållan att, mot förbindelse att
återlemna våningen i samma skick, som den emottages, få begagva den föreslagna salen och blef detta utskottets förslag sällskapets beslat i denna fråga. Skulle åter sådan tiliåtelse till salens begagnande ej vinnas, godkände sällskapet skolstyrelsens förslag till reparation af lärlingarnas nuvarande bostad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *