Hertigens at Gotland resa.

Från Filadelfia skrifver Göteb.-P:ns korrespondent 27 Juni: Prins Oskar har ett par gånger besökt utställningen, åtföljd af sin guvernör och generalkommissarien Julin-Danntelt. Likaså hafva prinsens kamrater på korvetten Norrköping ganska flitigt besökt utställningen, naturligtvis med förkärlek hållande sig till den svenska afdelningen. Prinsen skall först efter jubelfesten lemna Filadelfia. Han har under sin härvaro gjort personlig bekantskap med den befryndade kejserliga familjen från Brasilien, till hvilken prinsen varit inbjuden. Å sin sida har prinsen inbjudit de svenske kommissarierna, utställningens president, general Hawley och ett antal herrar af utställningens bestyrelse ombord på korvetten, der de i söndags bevistade den högtidligt förrättade gudstjensten och intogo en lätt lunch.

Gotlands Allehanda
Tisdagen, 25 Juli 1876
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *