Gotländska jernvägen

är redan nu ”fridlyst”, ehuru en rund tid torde dröja, innan något arbete på densammas åstadkommande varder börjadt. Kungl. m:t, som 5 dennes beviljat rättighet åt Gotlands jernvägsaktiebolag att anlägga och till allmänt begagnande mot afgilt upplåta jernväg at 3 fots spårvidd från Visby till Hemse kyrka, med bibanor till Ronehamn och Klintehamn, har förordnat, att denna jernvägsanläggning med dertill hörande telegrafinrättningar, skall åtnjuta samma skydd, som enligt 19 kap. 11, 12 och 13 §§ strafflagen tillkommer dylika af staten utförda anläggningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen 27 Maj 1876
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *