För Gotlands Sjukhem.

Undertecknade, medlemmar af Sjukhemmets Styrelses Besökande afdelning, taga sig härmed friheten, att till stadens och landets, för lidande medmenniskor ömmande, äldre och yngre fruntimmer ställa en uppmaning, att lemna välvilliga bidrag till en föreslagen utställning, i förening med auktion eller bortlottning, af qvinliga arbeten, till förmån för ofvannämda välgörenhets-inrättning, som för sitt underbåll är i behof af understöd;
Dessa bidrag, som naturligtvis kunna bestå icke blott i alster af skön och prydande konst, utan ock af qvinnoslöjd i allmänhet, af anspråkslösa, men nyttiga och redbara, om flit och smak vittnande arbeten, kunna före 31 nästkommande Juli inlemnas till undertecknad Ulla Horn.
Den qvinna, hvilken lika frikostigt som kärleksfullt grundlagt Gotlands Sjukhem, och hvilken med högheten af sin börd förenar högheten af sina tänkesätt, har gifvit åt Gotlands qvinnor ett föredöme, som de efter sina tillgångar och krafter gerna torde vilja följa, genom att i sin mån understödja den ädla afsigt Hon ådagalagt med sin stiftelse, hvars behöflighet erfarenheten redan mer än nog har visat och hvars gagn blifvit erkändt i offentliga vitsord och i tysta välsignelser.
Wisby, 13 Juni 1876.
Ulla Horn.
Augusta Molér, Emelie Fåhræus, Hedda Arnelius, Dora Cramér, Hermanna Enequist, Hanna Stenberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juni 1876
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *