För Gotlands läns bevillning

ha vi förat redogjort i vårt n:r 28 för 8 April. Vi tillägga nu endast att antalet af dem, hvilka äro fria från skyldighet att erlägga personlig skydds afgift efter 1:sta artikeln, utgör inom länet 25,161, af hvilka 11,912 män och 13,249 qvinnor. Af dessa äro 53 anstälde vid armén och flottan, 5,335 fattigunderstödstagare eller sådane som enligt kommunalstyrelsens intyg för fattigdom — eller sjuklighet böra frias från skatt, samt 19,773 underåriga.
Samma värde af den fasta egendom inom länet, som är fri från bevillning efter 2:dra artikeln, utgör 2,590,100. Af denna tillhör staten egendom för ett värde af 739,500 och menigheter, allmänna undervisningsverk och barmhertighetsinrättningar egendom för 1,850,600.
Inom hela riket äro skattefria 2,064,292 personer, och egendom till ett värde af 148,102,857 kr. Afdenna egendom uppskattas den staten tillhöriga till 52,683,427.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 April 1876
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *