För dr G. S. Brydolf,

skrifves till Got). Alleb., hölls häromdagen en enkel afskedsfest, hvarvid, såsom ett uttryck af den allmänna högaktning och tacksamhet, som han tillvunnit sig genom det i alla afseenden utmärkta sätt, hvarpå han i 12 år skött sitt svåra och ansvarsfulla kall såsom provinsialläkare i Gotlands södra läkaredistrikt, till honom öfverlemnades en gåfva, bestående af en vacker silfverbägare, inneslutande något öfver 2000 kronor i guld, insamlade genom frivilliga bidrag inom distriktet. Doktor B., som någon tid ämnar uppebålla sig vid någo utländsk badort i och för vårdandet af sin helsa, samt derefter emottager läkaretjenst i Örebro, qvarlemnar här många tillgifne och facksamme vänner bland alla samhällsklasser.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *