Folkskolläraremöte

hålles, såsom bekant, om onsdag i folkskolehuset med Gotlands folkskollärare. Öfverläggninsämnena äro följande:
1) Finnes mellan hemmet och folkskolan i allmänhet en samverkan?
2) Hvilka öfningar anses lämpa sig bäst för barnens arbete på egen hand i skolan?
3) Hvilka delar af undervisningsmaterielen behöfva i främsta rummet tillgodoses?
4) Huru skall den fortsatta undervisningen efter slutad skolgång bäst ordnas?
5) Huru brakar skolträd gårdens (= undervisningsträdgårdens) anläggning bekostas?
6) Har en afgående lärare rätt att fordra ersättning för de ännu växande träd och buskar som han planterat i skolträdgården? — samt har en dylik lärare rätt till ersättning för växande träd och buskar på det jordland, som är upplåtet åt läraren för eget bruk? — Hvem skall i hyartdera fallet lemna deana ersättning ?
Af dessa ämnen, bland hvilka det törsta och det fjerde synas vara de vigtigaste, har endast ett, nämligen det sista, insändts från landsbygden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *