Ett större räfskall

(bref till Gotlands Allehanda) företogs i onsdags inom Follingbo, Akebäck, Wall och Träkumla socknar. Omkring kl. 8 på morgonen hade vid pass 70 á 80 skyttar infunnit sig vid den bestämda mötesplatsen, Klinte backe i Follingbo. Alla voro glada och upptända af stridslust mot allas vår fiende mickel. Skyttelinien blef så tort som möjligt utstäld. Efter omkring en timmes väntan fick man höra aflägsna rop, plötsligt genljöd hela skogen af de mest infernaliska ljud, man kastar sina ögon åt alla håll för att möjligen kunna få se någon skymt af den röda pelsen bland buskarne, ett skott höres under allarmet, sedan flera, en glad känsla genomlöper alla, då någon mickel gått till sina fäder, man fördubblar sin uppmärksamhet, men likväl lurar han med sin väl kända illmarighet det skarpaste öga och den ifrigaste vaksamhet. Uti hvardera af de tre afdrifningarne föll en räf. I skallet deltogo omkring 200 ”drefkarlar”.
Man hade öfverenskommit att skjuta endast på räf. Emellertid råkade dock en jösse illa ut för en för öfrigt långt ifrån harbjertad sjöman. Vid den auktion, hvilken efter afdrifningarnas slut hölls på såväl de 3 räfvarne som haren, inropades den sist nämnde af sin baneman för en summa at, såsom det uppgifves 2,50 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *