Engelsk sjörätt

hölls i Stockholm 22 sistlidne December i anledning af briggen Eamonts strandning och förlisning på Skåne ref 6 November förlidet år. Rättens ledamöter voro härvarande engelske konsuln W. F. Segrave (ordförande), possessionaten O. Baker och grosshandlaren P. F. Luek, samt hr Ap Georges, den sistnämde sekreterare, Briggen Eamont var hemmahörande i Sunderland, bade 255,38 tons drägtighet och var bygd i Soutwich, Durham, år 1834. Strandningen inträffade under följande omständigheter: sjön gick hög och fartyget arbetade, i följd deraf att lasten var illa stufvad, så hårdt, att befälhafvaren beslöt söka hamn i Katthammarsvik. Till den ändan ändrade han kl. 5 e. m. ofvan angifne dag sin kurs och höll rätt på Östergarns fyr, som då var i sigte. Han navigerade fartyget med vederbörlig försigtighet genom den trånga ränna, han hade att passera, och skötte sjelf lodet. Han hade emellertid den olyckan att förna på Skåne ref, med den påföljd, att fartyget strandade och blef vrak. Domstolen ansåg att befälhafvaren hade låtit komma sig till last ett felaktigt bedömande genom att hålla sig för nära ön Gotlands fastland, enär hans seglationsanvisningar bort säga honom, att han hade rum sjö rundt omkring Östergarn, utom i söder. I betraktande deraf att det ref, hvarpå fartyget strandade, icke fanns utsatt på befälhafvarens sjökort och att hans seglationsanvisningar icke angåfvo vattnets djup på Gotlandssidan i rännan, beslöt emellertid domstolen att icke fråntaga honom hans certifikat och förklarade, att det strandade fartygets egare skulle vidkännas alla kostnader i målet, och ingick bland dessa ersättning till besättningen för 12 dagars vistelse i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *