En högre flickskola

i Visby se der en vigtig fråga för dagen. Den nuvarande undervisningsanstalten för flickor upphör i vår med lärarinnans afflyttning från orten. Behjertade män i samhället, företrädde af de båda främste representanterna för kyrkan och staten inom länet, hade derför å länsresidenset i onsdags ett sammanträde för att öfverlägga om upprättandet af en högre flickskola, som skulle göra det möjligt för föräldrar, hvilka önska skänka sina barn en vårdad uppfostran, att här hemma nå sitt mål utan att behöfva sända barnen från hemmet. Vid sammankomsten förordades saken varmt af åtskillige talare, hvarjämte erinrades om utsigten att, sedan skolan väl kommit till stånd och fortgått ett år, erhålla understöd af statsmedel, alldenstund riksdagen till understöd åt sådana skolor anvisat ett anslag af 40,000 kronor. Resultatet blef att en lista framlades, hvarå de fleste närvarande tecknade sina namn, hvilken teckning afsåg att under vissa vilkor garantera skolans ekonomiska bestånd. Frågan står således lyckligtvis på den ståndpunkt, att hon kan anses betryggad. Må nu emellertid öfriga samhälls medlemmar, som af skolans upprättande kunna hafva direkt eller indirekt fördel, icke draga sig tillbaka, då det gäller att visa sitt intresse för saken. — Der framlagda listan kommer att vidare kringsändas.
Till ledamöter i skolans styrelse utsågos hrr biskop Anjou, landshöfding Horn, konsul R. Cramér, handl. T. Klingvall samt lektor C. J. Bergman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 Maj 1876
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *