Årsexamen

vid härv, elem: läroverk hölls under onsdagen, då, bland annat, uppvisning äfven i sång, musik och gymnastik egde rum, samt på torsdagen. Kl. 12 midd. hemförlofvades ungdomen af eforus, H. H. biskopen. Beklagligen var läroverkets rektor af sjukdom hindrad att vid examen närvara, hvarför lektor K. Cramér fungerade såsom rektor.
Följande stipendier utdelades: Det Sundbergska å 50 kr. till Joh. Eneqvist i 7:de latinklassens nedra afdelning, samt det Casströmska, äftvenl. å 50 kr., till mil Nycander, tillhörande samma afdelning.
Premier hade at kollegium tilldömts följande lärjungar:
I 1:ste klassen: Gunnar Bachér och Karl Pettersson;
2:dre d:o: Tor Wetterlund, Otto Olsson, Hjalmar Lager och Olof Olofson;
3:dje d:o Ernst Bolin, Löfgren, Ronqvist, Ahlfvegren, Pehrsson och Tycho Pettersson;
4:de klassen: Westerberg, Nordin, Bachér och Cramér;
5:te klassen: Elert, Hansson, Gabriel Lindbom, Weström och Wiberg;
T:de nedre klassen: Appellöf, Jacobsson och Köhler.
Flyttningarna mellan klasserne hade bestämts sålunda:
Från 1:ste klassen: Vietor Andersson, Bachér, Björkegren Bodin, Bolin, Engström Klint, Lindberg, Lindström, Persson, Petterson, Sandelin, Sjöström, Stenström, Edvard Svensson, Österberg:
till fluttning föreslås: Adolf Andersson, Bolling, Bourgström, Calissendorff, Eneman, Eneqvist, Enqvist, Falck, Frendin, Fristedt, Gardell, Hintze, Höglund,
Högstadius, Lindberg, Lindbom, Osterman, Sandberg, Stenberg, Sundin, John Svensson, Gunnar Svensson, Söderberg, Törner, Karl Öfverberg, Tage Öfverberg, Östberg;
Pr, 2:dre klassen: Bergloo, Adolt Bolin, Karl Bolin, Brydolf, Enderberg, Foblin, Hedvall, Hejdenberg, Häglund, Kahblström, Lager, Larsson, Lindbom, Olofsson, Olsson, Petterson, Sillén, Smedberg, Pingström, Walström, Wetterlund;
föreslagne: Eneqvist, Falck, Gustafsson, Hellberg Kahl, Kebbe, Köhler, Thomsson, Walgrén, Wendell, Fritz Westöö.
Pr. 3:dje klassen: Ahltvegren, Jak. Arweson, Ernst Bolin, Jak. Bolin, Dahlqvist, Facht, Hedström, Herlitz, Höök, Kuylenstierna, Lemke, Lundin, Löfgren, Lönnroth, Malmlöf, Nilsson, Pehrsson, Frithiof Petterson, Tycho Petterson,
Ronqvist, Rosenqvist, Sillén, Tjäder, Winberg, Åckander;
föreslagne: Karl Arweson, Bergengren, Bolling, Dahse, Emil Eneqvist, Axel Enqvist, Falk, Fegrseus, Forsberg, Johansson, Kahl, Kryssell, Lindgren, Hjalmar Pettersson, Romin, Gustaf Siggelin, Sundell, Snöbohm, Wallér, Wendell, Wennerström;
Fr. 4:de klassen: Bachér, Cramér, Engström, Gardell, Gardsten, Hedström, Husander, Kahl, Nilsson, Nordin, Olofson, Sandelin, Westerberg;
föreslagne: Broander, Calissendorft, Carlsson, Eneman, Eneqvist, Gyllenhammar, Arvid Jakobsson, Gustaf Jakobsson, Ljungholm, Munthe, Miiblentels, Nyman, Sandqvist, Stenström, Sylvan, Wikström;
Fr. 5:e kl. klassiska linie: Boberg, Ehinger, Ekelund, Elert, Eneqvist, Hansson, Isberg, Kristiansson, Lange, Karl Lindbom, Gabriel Lindbom; Ronqvist, Weström, Wiberg;
föreslagne: Engström, Axel Lindbom, Pettersson;
F. samma klass reala linie: Laurin, Adolf Wallin, Arvid Wallin;
föreslagne: Lindgren, Lönnies, Malmros;
Fr. nedre bite kl. klassiska linie: Bolin, Gardsten, Löfvenberg, Nyman, Snöbohm;
föreslagne: Cedersten, Fr. Lindbom, Rundberg, Wablström.
Fr. samma klass, reala linie: Beer, Cramér, Theodor Gustafson, Petterson, Reijhman, Söderberg, Walgrén;
föreslagne: Bolling, Erik Gustafsson, Hellgren, Liljenqvist, Elias Lindbom, Hj. Sillén, Ernst Sillén;
Fr. öfre Ö:te kl. klassiska linie: Belfrage, Mannerhjerta;
föreslagne: Sjöberg, Sundahl, Svensson;
Fr. samma klass reala hnie: Bergenstjerna, Falck;
föreslagne: Bolin, Herlitz, Svensson, Winter;
Fr. nedre 7:de klassen: Appellöf, Booberg, Eneqvist, Jacobsson, Klingvall, Köhler, Nycander;
föreslagne: Carlsson, Wahlström.
Skriftlig examen i Latin, Svenska och Moderna språk kommer vid nästa termins början, innan flyttningarna inom 6:te och 7:de klasserne slutligen bestämmas, att anställas med från 6:te till 7:de och inom 7:de nu uppflyttade eller till flyttning föreslagne lärjungar.
Höstterminen tager sin början tisdagen 29 Augusti, då upprop sker kl. 11 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Juni 1876
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *