Afslutningsexamen

för vårterminen egde i förra veckan rum med ”fasta folkskolans” och småskolornas lärjungar i närvaro af skolrådet och en talrik åhörareskara. Antalet barn, som i stadens folkskolor under denna termin varit inskrifna, utgör: för ”fasta skolan” 156 gossar och 142 flickor, tillsammans 298, samt i staden8 sex småskolor 173 gossar och 145 flickor, tillsammans 318 barn. Sammanlagda antalet utgör sålunda 616 barn. Af fasta skolans barn hafva 4 under terminen kommit i lära eller tjenst, 2 hafva flyttat från staden och 15 utan anmäldt förfall från skolan uteblifvit. Skolans alla flickor, 142, hafva af lärarinnan för qvinnohandaslöjder undervisats i sömnad, stickning, märkning m. m. Uti den 1 April härstädes började slöjdskolan, ”som står folkskolans lärjungar öppen”, hafva 45 barn, 22 gossar och 23 flickor, ur de två öfversta afdelningarna åtnjutit undervisning. Af dessa hafva 23 deltagit i den med samma skola förenade ritskolan.
Barnen hemförlofvades af biskopen, hvarefter för uppmärksamhet, gjorda framsteg och godt uppförande till nedan stående barn utdelades belöningar, bestående af böcker, kartor, syväskor, syskrin m. m.
Vid afgång från skolan: O. A. Gerdqvist, K. O. Gardelin, A. Linnarsson, W. Törnskog, K. O. E. Dahlin, J. Stenbom, A. F. Levin, H. Lindberg; Hilda Wallin, Klara Andersson, Therese Rosvall, Laura Lindell, Selma Sandelius, Adolfina Lindblom, Wilhelmina Lindvall.
3:dje klassen: F. K. Jacobsson; Johanna Kristina Dablin, Desideria Eriksson, Hulda Johansson, Amanda Pettersson.
2:dre klassen: R. H. Mårbeck, K. M. Lindbom; Emma Kristina Larsson, Anna Ottavia Tingström.
1:ste klassen: K. A. Lindbom, A. K. Gröndabl; Hulda Kristina Svensson, Anna Julia Sofia Aronsson; samt
för flit och gjorda framsteg i syskolan:
Emeli Olsson, Wilhelmioa Olsson, Maria Berg, Emeli Hedin, Eugenia Mårbeck, Maria Hansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *