Vid stadsfullmäktiges

sammanträde, 14 Sept., förekom bland andra frågor:
1) Fråga om en opinionsyttring af stadsfullmäktige till det blifvande landstingets sammanträde angående en jernvägsanläggning på Gotland. Flertalet af stadsfullmäktige tycktes vara för en sådan anläggning, och ville en stor mängd, derivland hrr Procopée, Klingvall, Westberg, Wedin, Hederstedt,
Falck, Romdahl, Kablqvist, S. Engström, Leijer, C. Ekman, P. F. Ihre hafva sin mening om fördelen af en jernvägsanläggning på Gotland i protokollet intagen.
2) Ifrågasatt årsarvode till sekreteraren vid hälsovårdsnämnden härstädes med 300 kr. föranledde en temligen liflig diskussion och derefter följande omröstning mellan 200 kr. och 300 kr., som slutades så, att årsarvodet till den
nämnde sekreteraren bestämdes till 200 kr.; skolande dock, efter omständigheterna, en särskild gratifikation vid årets slut kunna sekreteraren tilldelas.
3) Af hälsovårdsnämnden framstäldt förslag om anställande af en särskild polisbetjent — till helsovårdsnämndens disposition, till magistraten framlemnadt och derifrån till drätselkammaren remitteradt med förord till förslaget, men, med förmälan derjemte, att af de endast fyra polisbetjenter, som nu voro att tillgå, ingen kunde för detta särskilda ändamål undvaras, hvarföre särskildt anslag af stadsmedel till aflöning åt en ytterligare polisbetjent vore behöfligt, af drätselkammaren afstyrkt, atslogs.
4) Till förste brandchet valdes kapten W. Belfrage; till andre brandchef löjtnant
A. Gardell; till chef för släckningafdelningen herr L. Wedin; till chef för vattenhemtningsafdelningen herr L. Herlitz; till chef för rifnings- och bergningsafdelningen löjtnant H. Hejdenblad och till chef för vakt- och reservafdelningen löjtnanten C. Aspegren.
5) Ar ploglagstöreståndarne inlemnad ansökning om förhöjd aflöning ifrån nuvarande 10 kr. ärligen samt 1 kr. 50 öre dagtraktemente, till 50 kr. årligen samt 2 kr. 50 öre dagtraktemente för hvarje förrättningsdag, af drätseln afstyrkt, afslogs.
6) Af läroverkets rektor ingifven skrftlig anhållan om hushyresmedel i anseende till bristande boställsvåning åt rektor, remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *