Strandningar.

Norska barkskeppet Christiane, hemma i Moss och fördt af kapten N. Isaaksen, har under resa från Riga till hemorten med last af sleepers, 7 d:s under svår regnotjocka strandat å Fårön, men åter kommit flott och ankrat i närheten af Salvoref. Skeppet, som löpte fullt af vatten, anses fullkomligt vrak. Stor- och fockmasterna äro kapade. Vid strandningstillfället försökte besättningen att rädda sig i skeppets två båtar, men dessa blefvo af de våldsamma sjöarne lossslagna ur taljorna vid fartygets sida, hvarvid två man medföljde. Kaptenen tror, att de möjligen kunnat rädda sig till Gotska Sandön, enär de länge syntes drifva ditåt. Emellertid är deras öde ännu okändt. Kaptenen och den öfriga besättningen kunde först den 9 d:s med lifsfara bergas af lifräddningsbåten.
— Angående vid Burgsvik strandade engelske ångaren ”Arab” insmög sig i förra n:ret den oriktiga uppgiften, att denna skulle vara tagen flott. Då notisen meddelades oss af en direkte från strandningsstället återvändande person, trodde vi oss ej böra eller kunna hetvifla dess riktighet. Vi bafva nu blifvit upplyste, att den icke ännu är tagen af grund, men att anledning finnes att förmoda att ”Färdigs” ansträngningar torde lyckas. Hvad bolaget Neptuns bergningslön beträffar, lärer någon sådan aldrig hafva varit begärd. Ryktesvis hafva vi dock hört berättas, att 15 procent at lastens värde varit af ”Arabs” kapten föreslagne, men af en eller annan orsak icke blifvit antagne.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *