Stadsfullmäktiges sammanträde.

9 November:
1) Protokollet för förra sammankomsten justerades, hvarefter hrr Bokström och Bergman inlemnade hvar sin skriftliga reservation mot det då fattade beslutet. Båda dessa reservationer stödde sig hufvudsakligast på samma skäl, som förut af de resp. talarne blifvit anförde.
Hr Leijer anhöll, på grund af ett yttrande i hr Bergmans reservation, hvilket kunde tolkas så, som hade fullmäktige vid sammanträdet sökt förqväfva all diskussion rörande kalkylerna, att få till dagens protokoll anfördt, att han vid sammanträdet särskildt tackat hr Bergman för det han ej inlåtit sig på några diskussioner rörande kalkylerna, hvilka, beträffande Gotland, kunde anses utgöra ett ”terra incognita” (ett okändt land).
2) Angående hr Bokströms motion om en utkörsväg åt Kopparviksvägen beslöts, då man ansåg denna väg böra blifva inkörsvägen för jernvägen och man ännu ej visste, hvar stationshuset skulle komma att förläggas, att tillsvidare uppskjuta afgörandet af denna fråga.
3) Hr Ihre har länge och väl sökt efter en af honom väckt motion rörande anläggande af fattiggårdar, men ännu icke lyckats få rätt på, hvart den tagit vägen. Att den från fullmäktige blifvit remitterad till fattigvårdsstyrelsen samt att fattigvårdsstyrelsen ordentligt mottagit den, så långt kan man följa flyktingens spår, men sedan är han ”ganz versehwuanden”. Sedan upplyst blitvit, att ban ej anträffats bland fattigvårdsstyrelsens handlingar, beslöts, att en skrifvelse till denva skulle aflåtas med begäran om svar.
4) Planteriogsgillets ansökan om ett anslag af 800 kronor för nästa år reritterades till drätselkammaren.
6) Brottmålsnotarien Kreigers ansökan om dyrtidstillägg remitterades äfvenledes.
7) Taxeringskomitén hade ansett, att ny upptaxering af egendom borde ske endast hvart tredje år. Häremot hade kronoombudet besvärat sig hos kammarrätten, emedan det ansett att såsom taxeringsgrund borde det senaste salueller hypoteksvärdet läggas. Kommunerna voro nu genom skrifvelse från landshöfdingeembetet anmodade att, om de sville besvära sig, sådant ofördröjligen verkställa. Fullmäktige beslöto nu, att äfven de skulle, på grund af anförda skäl, påyrka upphäfvande af pröfnings-kommiténs beslut.
8) Hr Bokström föreslog, att före jernvägsbolagsstämman 30 November tillfälle skulle beredas fullmäktige, att, inom slutna dörrar, gifva sina delegerade nödiga instruktioner, hvilket äfven blef fullmäktiges beslut, dock med den skilnad, att ett sådant samtal skulle hållas kort före stämman, på det man måtte slippa att flera gånger besvära fullmäktige.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *