Stadsfullmäktiges sammankomst

14 dennes. Först förrättades följande val:
i Drätselkammaren: hr J. W. Klintberg, Aug. Bokström, J. L. Kahlquist, V. O. Lindsström och Axel Ekman;
i Hamndirektionen: smedsmästaren J. P. Dalbeck, skeppsklareraren C. L. Ekman och sjökapt. Joh, Herlitz;
i Fattigvårdsstyrelsen: hrr C. Ringbom, H. Pettersson, T. Falck och O. Ericsson samt nyinvaldes folkskolelär. Olin och handl. C. J. Björkander; — till suppleanter. hrr J. F. Smedman, bryggmäst. A. Palm och handl. Carl Molander, hvarefter till styrelsens ordförande valdes kapt. C. Ringbom och till v. ordförande kamrer H. Pettersson;
i Helsovårdsnämnden: kapt. N. Törnquist samt vet.-läk. E. Schoug;
i Inqvarteringskomitén garlvaren Joh. Stenström, bryggmäst. A. Palm och handl. Emil Gerle.
Till Revisorer af stadens räkenskaper för innev. år valdes: konsul L. N. Boström, skräddaremäst. J. M. Sandström, handl:ne Carl Molander, Carl Strömbeck och F. Viberg samt adj. C. J. Berglund;
till Revisorer af spritbolagets räkenskaper: kapt. V. Walström och löjtn. Altr. Gardell.
Uppgörandet at inkomst. och utgiftsförslag för år 1876 uppsköts till extra sammanträde 28 dennes.
Den förut omnämnda besvärsskriften upplästes, hvarefter fullmäktige uppdrogo åt Visby stads delegerade, hrr Leijer, Arweson och Ljungbolm, att upprätta och till fullmäktige inkomma med förslag till svaromål å denna skrift. På ett extra sammanträde skulle sedermera denna fråga behandlas.
Drätselkammaren bemyndigades, att, på det sätt som kammaren pröfvade lämpligast, bortauktionera entreprenaden för underhållandet af stadens vägar. Innan kontrakt upprättas, skola dock de gjorda anbuden fullmäktiges pröfning underställas.
Frågan om anskaftandet af tvenne nya brunnar inom Klinterotan uppsköts till Juni månad 1876.
Dokter Leijer hade i motion föreslagit, att, då staden tecknat sig för aktier i jernvägen till belopp af 500,000 kr., och då staden för åtskilliga andra förestående utgifter dessutom beböfde upptaga lån, skäl vore, att sammanslå dessa lån till ett, och söka anskaffa ett lån till belopp af 800,000 kr. eller 1 million. I denna fråga fattades nu intet beslut, atan beslöts, att den skulle till förnyad behandling företagas.
Hamnstyrelsen underrättade, att kontraktet mellan Visby stad och Styrelsen för väg- och vattenbyggnadskåren nu blifvit af den senare antaget med den af fullmäktige föreslagna förändringen.
Helsovårdsnämdens skrifvelse, rörande vattenaflopp inom staden, hvaraf isynerhet den del af Klinterotan, som ligger vester om Adelsgatan, vore i behof, remitterades till drätselkammaren.
Magistraten anmodade fullmäktige att inkomma med upplysning om de åtgärder, som för den nya byggnadsordningens åstadkommande vidtagits. Man beslöt anstå med svaret till extra sammanträdet.
Löjtnant Gardell hade i skrifvelse klagat öfver att han i egenskap at 2:dra brandehef hos vederbörande sökt men icke lyckats erhålla utdrag ur mantalslängden, hvilket varit nödvändigt i och för stadens brandkårs indelning. 1:sta brandehefen, kapten Belfrage, upplyste emellertid nu, att man först då i dagarne ändtligen lyckats erhålla de beböfliga uppgifterna, och att fördelningen påginge.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 22 December 1875.
N:r 101.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *