Skolhusinvigning.

Vi hafva haft nöjet emottaga tvenne bref om Hejde skolhus invigning, men då de hufvudsakligen öfverensstämma, införa vi endast detta:
I början af sistliden vår lades i Hejde församling, midt emot kyrkan, grundvalen till ett nytt, storartadt och vackert skolhus, i hvilket på nedre bottnen två skolsalar, en stor och en mindre, äfvensom bostad för läraren samt mat- och klädrum för barnen äro inredda. I öfra våningen blifver ännu ett rum för läraren, två för lärarinnan i småbarnsskolan och ett större kommunalrum. Lördagen den 11:te dennes hade nedra våningen blifvit så färdig, att läraren kunde der inflytta, och den stora, höga, ljusa skolsalen upplåtas till etthundra barns undervisning. Af denna anledning hade många församlingsmedlemmar, män och qvinnor, förenat sig att förutnämnda dags e. m., derstädes fira en enkel fest, till hvilken resande från närgränsande socknar kommo, för att åhöra såväl de festtal, som der till byggnadsmännen, byggnadskommittéen m. fl. höllos, som ock de vackra andliga och anderika sånger, hvilka af många närboende skollärare harmoniskt och i förening med tonerna från en kabinettsorgel till allas förnöjsamhet utfördes. Denna tillställning hade en religiös prägel, som gjorde denna afton högst angenäm och minnnesvärd. Men denna högtid nådde då först sin höjdpunkt, när tvänne åldriga makar, förre nämndemannen Olof Olofson i Ventinge och hans hustru Catharina Charlotta Larsdotter, hvilka äfven sig infunnit, öfverlemnade icke allenast till församlingens kyrka gåfvobret med åtföljande ett tusen kronor, utan ock till skole- och fattigkassorna tre tusen kronor, hälften hvardera, hvaraf årliga räntan skall användas till undervisningens befrämjande och till understöd åt församlingens fattiga. Och emedan dessa makar för flera år sedan till skolan donerat 166 kr. 67 öre, så öppnade sig nu allas hjertan och läppar att uttala de innerligaste tacksägelser, under nedkallande af mycken välsignelse öfver dessa vördnadsvärda församlingsmedlemmar, hvilkas minne skall med tacksamhet bevaras till senaste efterkommande för lättnaden i de dryga utskylder, af hvilka denna kommun är betungad. Ett godt understöd har ock blifvit lemnadt åt kyrkan, hvilken, så snart ske kan, kommer att försättas i fullgodt skick. Heder och tack åt dessa ädelmodiga gifvare; måtte sådana mångenstädes finnas!

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *