Riksdagsmannavalen

till andra kammaren stunda. På fastlandet talas knappast om någonting annat och tidningarne öfverflöda af insända artiklar angående denna vigtiga angelägenhet. Folkmöten hållas der flerestädes, merändels sammankallade af orternas riksdagsmän, och besökas talrikt. Alleh. för folket har intagen en sammanträngd statistisk redogörelse för de särskilde riksdagsmänpnens verksamhet under sistlidne riksdag. Ur denna inhemta vi att hr A. J. Lyth då yttrade sig 17 gånger, väckte 2 motioner samt erhöll tvenne förtroendeuppdrag (suppleant i lagutskottet samt suppleant i revisionen af ett riksbankens atdelningskontor), hr G. Kolmodin hade 20 yttranden men väckte ingen motion hr J. G. E. Leijer hade 15 yttranden och 3 motioner. De sistnämnde saknade båda förtroendeuppdrag. Gifvet är nu emellertid att denna lilla statistik ej får tillmätas alltför stor betydelse. En riksdagsmans värde betingas ej uteslutande af hans yttranden eller af antalet väckta motioner. Såsom fullmäktig för Gotlands län i första kammaren qvarstår, såsom bekant, landsh. Horn ännu i 8 år.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Augusti 1875
N:r 63

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *