Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten, 25 Oktober.
Bonden Olof Larsson Hartviks i Ganthem, tilltalad för att hafva den 11 September varit rusig och fört oljud här i staden, infann sig personligen, såsom det tycktes, mycket lugn och trygg. Tillfrågad om han ville erkänna den honom till last lagda förbrytelsen svarade han, att han vid tillfället alldeles icke varit rusig, att han ”skött sin sak”
och frågade ”om någon förlorat någon sup”. — Till följd af Larssons nekande afhördes ett nu närvarande vittne, polisbetjenten O. Pettersson, som intygade, att Larsson vid tillfället varit öfver lastad och fört oljud. Larsson åter påstod, att vittnet Pettersson talt osanning i sitt vittnesmål. Åklagaren ville med anledning häraf hafva målet uppskjutet för flera vittnens hörande samt derjemte särskildt i protokollet intaget Larssons påstående, att vittnet Pettersson talt osanning. Målet förklarades till följd häraf uppskjutet till 8 Nov., men gjordes Larsson dervid tillika ytterl. uppmärksam på de större kostnader för honom som dermed kunde följa. Larsson åter svarade: ”Dä bröjder ja mi inte um, men dä’ ä’ sa langä vägar att raisä;” frågade huru mycket det kunde kosta om han blefve dömd, samt förklarade, då han icke kunde få svar härpå, att det var så godt att vara ifrån saken och erkände sig derföre skyldig.

— Målet afgjordes derföre och han undslapp med att böta 5 kr.
För fotogén och gasupplag i sin salubod, der tillika bart brinnande ljus
och lampa begagnades dömdes handl. Hirsch Rosenbladt att böta 10 kr.

Rådhusrätten, 1 Nov.
Oaktadt under loppet af detta år många personer, för det mesta landtboar, ferfaldiga gånger blifvit angifna och bötfälda för djurplågeri, synes dock detta bruk icke vilja aftaga. Åfven denna dag voro flera för dylik försoelse tilltalade, nämligen: husbonden L. P. Jacobsson Suderbys i Bro, hvilken den 14 sistl Sept. under färd till staden begagnat ett med sår behäftadt hästkreatur. Jacobsson som erkände att hästen haft en bulnad, hvilken gått sönder under färden, dömdes att för djurplågeri böta 10 kr. samt att dess utom för ett af veterinärläkaren afgifvet betyg derom utgifra 1 kr. 50 öre.

Husbonden P. Pettersson Gervide, hvilken den 1 Okt. kört med en med stora sår behäftad bäst, erkände och dömdes att derför böta 10 kr.

Arbetaren Lars Hesselin tilltalad för djurplågeri af samma art som förestående erkände och dömdes att böta 10 kr. samt att utgifva 1 kr. 50 öre i ersättning för veterinärläkarebetyg.

Gästgifvaren G. M. Lindvall var äfven tilltalad för djurplågeri; bestående deruti att en arbetare Avelin för Lindvalls räkning den 9 Okt. begagnat till en skjuts åt Roma en häst som hade en bulnad under loken och hvilken gått upp af tryckningen under färden så att ett hål å bulnaden hade uppstått. Lindvall, som erkände förbållandet, men uppgaf att han vid tilltället icke varit i staden och icke heller befallt Avelin att taga den nämnda hästen att köra med, frikändes från ansvar; Avelin deremot dömdes att böta 10 kr.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 6 November 1875.
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *