Prinsesan Eugenies

understödförening för fiskare på Gotlands vestkust är namnet på en sistlidne Onsdag å Fridhem: bildad förening af fiskare till hjelp vid förlust af båtar och redskap. Vid sammanträdet närvoro cirka 30 fiskare, och, under ordförande af riksdagsmannen i Andra kammaren, doktorn och prosten m. m. A. Lyth, beslöts att hvarje ledamot skulle i årsafgift betala 1 kr. 50 öre, hvilka årsafgifter likväl skulle för hvarje fiskläge för sig förvaltas och användas. Till bildande af grundfond öfverlemnades från hans maj:t konungen 100 kr., af hennes k. h. pringessan utlofvades 20 kr. om året, af hushållningssällskapet tros 200 kr. blifva anslagna och af majoren och riddaren Kylander skänktes 20 kr., hvarjemte än flera bidrag torde kunna påräknas. Denna grundfond kommer att användas till hela föreningens gemensamma bästa. — Direktionen valdes och till dess ordförande hamnmästaren i Visby, Winberg.
En dylik förening är förut af prosten Lyth bildad å östra kusten under benämning ”Sydöstra fiskeri-föreningen”. Heder och ära åt dem som så arbeta för det allmänna bästa.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 18 September 1875.
N:r 74.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *