Olyckshändelse.

Juldagens qväll timade en annan sorglig tilldragelse, i det en fru Tönning, född Dalman, och en engelsk sjökapten S. A. Laws, håda stadda på hemvägen från Adolfsberg, i mörkret togo miste om vägen och i s. f. att gå öfver den lilla bron, som leder öfver det s. k. ”vattenfallet” vid palissaderna, gingo åt den strax invid belägna pumpen, och störtade lodrätt utföre den öfver 20 fot höga höjden ned i det nedanför befintliga stenmoraset. Kapten Laws, som fick venstra underarmens benpipa samt ett refben afbrutet, förutom ett hål i hufvudet, afsvimmade dock icke, utan egde nog kraft att bära den 70:åriga gumman till en buske i närheten, samt att aftaga rocken, hvilken han bredde öfver Henne. Med det lilla mått af krafter, han egde qvar, sökte han nu uppnå Adolfsberg, hvilket äfven lyckades, dock icke förr, än nödropen förmärkts och folk beredde sig att bispringa. Gumman, hvarå inga yttre skador förmärktes, inbars nu, sedan hon vid pass tre timmar legat bland stenarne.
Den 60:årige kapten Laws förde, som bekant, engelske briggen ”Eamont”, som strandade å Skåneref 8 Nov. Uppfyllandet af en längre värd önskan att hemresa ”till sjuka anförvandter har genom haveriet fördröjts, och nu ljusnat, ytterligare för en längre tid uppskjutits. Han vårdas nu å lazarettet, men antages vara utom all fara.
Med afseende på fru Tönning, å hvilken inga yttre skador förmärktes, hafva vi förnummit, att så godt som intet hopp finnes om hennes vederfående.
Denna beklagliga olyckshändelse hade sannolikt kunnat förekommas, om vid pumpen funnits ett enkelt staket eller i närheten en lykta. Då i denna lilla ”förstad” icke”så få af stadens innevånare hafva sina bostäder, torde platsen böra rekommenderas hos vederbörande till beväget påseende”.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 29 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *