Lyckade brunnsborrningar.

Svenska Jordborrnings-Aktiebolaget har i dagarne för detta år afslutat sina borrningsförsök härstädes, och man kan om dessa borrningar uttala det omdöme, att de på det hela taget krönts med framgång. Visserligen sägas borrningarne i botaniska trädgården och vid egendomen Lenna ej hafva lemnat fullt så godt resultat, man väntat; men detta har berott dels qå bristande vattentillgång, dels derpå, att de borrade hålen ej tilltagits tillräckligt vida, Vid Fridhem kunde icke alls något vatten anträffas, oaktadt borrningar företogos till ganska stort djup. Deremot hafva tvenne borrningsförsök här i Visby utfallit särdeles lyckligt. De å handl. Åbergs och Gerles gårdar borrade brunnarne synas nemligen lofva godt ej blott för stunden utan äfven för framtiden. Kostnaden lärer, enligt hvad vi försport, hafva för den förre (105 fot djup) belöpt sig till omkring 1,800 kronor, och den för den senare (af 75 fots djup), till omkring 1,400 kronor. Dessa siffror synas höga, men utgifterna tro vi i detta fall follt motsvaras af fördelen af att ständigt hafva god tillgång på drickbart vatten. Fråga har varit å bane, att älven Visby stad skulle skaffa sig tvenne dylika brunnar, och då vi hafva hört kostnaden för en af de nu omvämnda uppgifvas till 2,500 kr., hafva vi sökt upplysning om den ungefärliga kostnaden för dessa två sistnämnda brunnar.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *