Konstituerande bolagsstämman

för Gotländska jernvägarne sammanträdde i, går kl. 11 f. m. Till ordf. för stämman utsågs, sedan öfverste Vegesach undanbedt sig förtroendet, stadsfullmäktiges ordf., konsul R. Cramér samt till stämmans sekreterare stadskassör Frendin. Under det tidningen lägges i pressen diskuteras af Visby stads delegerade uppgjorde stadgar. Bolaget har beslutat kalla sig ”Gotlands jernvägs aktiebolag” samt provisionelt antagit den i vårt tycke vigtiga § 1, så lydande: ”Bolaget, som är bildadt i öfverensstämmelse med föreskrifterna i förordningen om aktiebolag af den 6 Oktober 1848, har till ändamål ej allenast att efter plan, som i vederbörlig ordning varder faststäld, anlägga jernväg mellan Visby och Hemse och möjliga bibanor, utan ock att å denna bana underhålla regelbunden fart med lokomotiv till personers och varors fortskat fande”. Närmare underrättelser från denna stämma, hvilken troligen är bland de vigtigaste, som på länge hos oss hållits, skola lemnas i nästa nummer.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 1 December 1875.
N:r 95.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *