Jernvägsfrågan afgjord.

Gotländsk jernväg beslutad.
I tisdags kl. 4 e. m. sammanträdde Visby stads fullmäktige för afgörandet af en fråga, hvars omätliga vigt för ön man knappast kan tilltro sig beräkna. Sammanträdet varade till kl. 8, men vid denna tid antogs med 19 röster mot 18 (samtlige hrr fullmäktige voro närvarande), efter en alltigenom liflig diskussion, för hvilken vi hoppas i nästa nr blifva i bättre tillfälle kunna redogöra, följande beslut:
1) Visby stad ingår såsom aktieegare med ett belopp af fem hundra tusen (500,000) kronor i ett bolag, som bildar sig för anläggandet af en jernväg från Visby till Hemse;
2) till betalande af detta belopp skall staden uppnegotiera ett amorteringslån å 500,000 kronor på billigaste vilkor;
3) åt en komité, bestående af 3 stadsfullmäktige, uppdrogs att såväl utfärda inbjudning till aktieteckning samt bevaka stadens rätt och föra dess talan i förhållande till bolaget, som äfven medela tullmäktige resultaterna deraf för närmare besluts fattande om lånevilkoren; dock ege fullmäktige lemna sina delegerade instruktioner, om och när de anse såduna behöfliga;
4) att afsätta tillsvidare 20,000 kr. af den från Spritbolaget härflytande vinsten, till bildande af en ränte- och låneamorteringsfond, hvaraf i första rummet jernvägslånets ränta och amortering verkställes; samt slutligen
5) att upplåta nödig mark till jernvägens byggande, der den kommer att framdragas öfver stadens jordar.
För den första punkten, det egentliga jernvägsförslaget, voro följande fullmäktige: hrr Cramér, Ljungholm, Kahl, Kahlqvist, Sandström, Ekman, Westberg, Hederstedt, Löfgren, Wedin, Leijer, Ihre, Engström, Falk, Arweson, Romdalhl, Procopée, Klingvall och Ringbom. Mot detsamma voro följande: hrr Bergman, Hellgren (hvilken icke var emot sjelfva jernvägsförslaget, men hade yrkat 8 dagars uppskof, för närmare kännedoms tagande af Drätselkammarens utlåtande och beräkningar — närmare härom i nästa nr), Tundin, Jacobsson,, Bokström, Stenström, Stenberg och Molander.
Till de tre komiterade, som skola föra stadens talan, utsågos hrr Ernst Lijer, L. Arweson och C. A. Ljungholm. Inbjudning till aktieteckning tillsändes kommunalstämmoordförandena genom desse komiterade redan med dagens post.
Så synes då den gotländska jernvägen hafva blifvit en verklighet, af sagan sanning blef en gång, och efter årslånga strider hafva jernvägsvännerna segrat. Då ett så stort steg på framåtskridandets bana blifvit taget, då alla, af huru olika meningar man än förut varit, måste vara ense derom, att vi ingenting kunna göra, så vidt vi ej fast sluta våra händer tillsamman, och med lit och lust arbeta för framgången af denna vår sak, då vi vidare betänka, att det fordras stora ansträngningar, ja kanske försakelser, för att genomföra hvad vi beslutat, kunna vi ej anse ohöfviskt, att ställa ett enkelt fridens ord till stridens män: Varer enige, söndersliten ej, eggade möjligen af personlig harm öfver ”nederlaget”, eller af ett obehörigt jubel från segrarnes sida, det band som nu, sedan frågan är afgjord, och jernvägen, menskligt att döma, är oryggligen beslutad, fastare än förut bör sammanknyta oss alla. En ädel ande kan sucka, då enligt hans förmenande, hans medborgare begå ett felsteg, men ban kan aldrig motarbeta det redan i verket satta företaget, äfven om han anser, att det vid sin grundläggning kommit till stånd genom lättsinne och oförstånd.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 30 Oktober 1875.
N:r 86.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *