Jernvägsfrågan.

Det är icke utan glädje och till och med en viss känsla af stolthet, vi ännu en gång nedskrifva denna rubrik; med glädje, då vi finna att oaktadt landstingets afslag, ändock lifaktigheten och offervilligheten för förvärfvandet af nutidens bästa kommunikationsmedel är lika stor hos en betydande del af öns och särskildt vår stads innebyggare; med en känsla af stolthet, emedan fråga är om att Visby stad skulle våga, hvad icke Gotlands läns församlade landsting vågat: att taga initiativet i och för denna frågas lyckliga lösning. En motion inlemnades nämligen i tisdags till herrar follmäktige, undertecknad med de aktade namnen: R. Cramér, E. Leijer, C. A. Ljungholm, L. Arweson, S. Fngström at följande lydelse:
«Till herrar stadsfullmäktige i Visby!
Lifligt önskande vår stads framåtskridande och tillväxt i välmåga, och inseende att detta önskningsmål nästan helt och hållet sammanhänger med öns utveckling i kultur och industriel företagsamhet af hvarjehanda slag, samt öfvertygade, att det verksammast bidragande medlet dertill är tillgodogörandet af nutidens ypperligaste kommunikationsmedel — jernvägar —, den bästa häfstång för allindustriel utveckling, och då Gotlands Landsting, vare sig af ren konservatism eller af bristande insigt om dess sanna och verkliga nytta, nyligen afslagit ett förslag om ett hufvudsakligt jernvägsnät för hela ön, tillåta vi oss härmedelst föreslå, det Visby Stadsfullmäktige nu ville taga initiativet och ingå såsom aktieegare i ett bolag för byggande af en jernväg af omkring 5 mils längd. En sådan jernväg, en gång anlagd och trafikerad, skall säkerligen ej förfela att mana till efterföljd, och tviflarne på jernvägars nytta äfven i denna öprovins skola utan tvifvel snart inse sitt misstag, och ifrån motståndet öfvergå till sakens främjande. Exempel och sannolikhetsberäkningar ifrån andra orter hafva här visat sig ändamålslösa; för att öfvervinna fördomar måste exemplet tydligt framställas för ögonen, och vi böra kunna vara berättigade till den tron, att anläggan det af en mindre väglängd jernväg för närvarande är enda sättet att kunna åstadkomma ett jernvägsnäts anläggande. Denna första jernväg skulle just blifva det till efterföljd manande exemplet.
Ofvertygade som vi äro om denna jernvägs ej allenast stora, oberäkneliga nytta för provinsen, utan jemväl om den speciella fördel, vår kommun deraf komme att draga, såväl genom ökad rörelse, som genom direkt vinstutdelning, hysa vi den ljufva förhoppning, att just derigenom våra stora kommunalutskylder i en framtid skola komma att minskas, ja kanske helt och hållet upphöra, hvarjemte stadens fastigheter erhålla ett förhöjdt värde. Vår dyrbara hamnanläggning skall då äfven blifva oss till större nytta och fördel, än förhållandet kan blifva, om öns inre utveckling, genom bristande påverkan af kraftiga hjelpmedel, åsidosättes.
Med stöd af det anförda, och utan att anse någon approximativ kalkyl öfver en blifvande jernvägs ställning i afseende på inkomster och utgifter nu behöflig, helst så många beräkningar i denna syftning redan förefinnas, och, såsom allmänt erkändt är, sådana i alla fall aldrig blifva tillförlitliga, tillåta vi oss alltså föreslå, det stadsfullmäktige ville besluta:
a) att Visby stad ingår såsom aktieegare i ett bolag, som bildar sig för
anläggandet af en jernväg trån Visby till Hemse för ett belopp af fem hundra tusen (500,000) kronor;
b) att, till betalande af detta belopp, staden uppnegotierar ett amorteringslån å 500,000 kronor på billigaste vilkor, som kunna betingas;
e) att fullmäktige, derest detta förslag vinner bifall, ville uppdraga åt en komité, bestående af 3 stadsfullmäktige, att såväl utfärda inbjudning till aktieteckning samt bevaka stadens rätt och föra dess talan i förhållande till bolaget, som äfven meddela fnllmäktige resultaterna derat för närmare besluts fattande om låvevilkoren;
d) att afsätta tillsvidare 20,000 kr. af den från Spritbolaget härflytande vinst till bildande af en ränte- och låne-amorteringsfond, hvaraf i första rummet jernvägslånets ränta och amortering verkställes; och
e) att upplåta nödig mark till jernvägsbyggnaden, der den kommer att
framdragas öfver stadens jordar.”

Efter en kort stunds diskussion beslöts remiss till drätselkammaren. Hr Bergmans förslag, att, innan remiss beviljades, fullmäktige måtte infordra kostvadsförslag, uppgift på beräknade trafikinkomsten, göra sig underrättade om den skedda aktieteckningens storlek m. m., möttes med ett kompakt nej. Sedan drätselkammaren inkommit med sitt utlåtande, angående hvilket fullmäktige beslöto att i remissen uttrycka den önskan att det snart måtte insändas, skulle ett extra sammanträde för frågans behandlande utlysas. För att vinna tid, förklarades denna paragraf genast justerad.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 16 Oktober 1875.
N:r 82.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *