Jernvägsaktieteckningens tid är nu inne,

och man rustar sig flerestädes för att, vid den blifvande konstituerande bolagsstämman 30 dennes, kunna uppträda på ett hedrande sätt. Så har till
oss ingått underrättelse, att Hemse kommun redan tecknat sig för 15,000 kronor, och allestädes är intresset för den vigtiga frågan vaket.
— Hejde kommun heslöt, enligt bref till Gotlands Allehanda, på kommunalstämma i torsdags, att teckna sig för 10,000 kronor i Visby—Hemsebanan. Dessutom tecknades af enskilde vid sammanträdet 10,000 kronor, hvarigenom teckningssumman inom denna kommun nu uppgår till 20,000 kronor. Sympatier spårades äfven för Klinte—Simundebanan. Hvad upplåtande af jord beträffade, voro meningarne delade; dock var flertalet af de egendomsegare, öfver hvilkas egor jernbanan skulle gå, hågade för, att fritt upplåta jord. Såsom bevis på det lifliga deltagandet i stämmans förhandlingar kan nämnas, att at de omkring 3,500 fyrk, af hvilka socknen består, röster afgåfvos för 3,174 fyrk.
Redaktionen skulle stanna i stor förbindelse till hrr kommunalstämmoordförande eller andre, hvilka kunna hafva sig något om frågans utgång inom de olika kommnunpnerna bekant, om de med första lägenhet insände en kortfattad uppgilt om frågans utgång, antingen beträffande kommunens i sin helhet eller enskildes teckning.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *