Hushållningssällskapets

sammanträde i tisdags var fåtaligt besökt, enär, utom förvaltningsutskottets leda möter, endast tre af sällskapet infunnit sig.
På förvaltningsutskottets tillstyrkande fattades beslut att anslå 800 kronor för åstadkommande af undervisning i trädgårdsskötsel.
På samma utskotts tillstyrkande beslöts vidare, att den person, som kommer att antagas som ledamot i nämnden för premiering af hästar, skall ega åtnjuta samma ersättning som de af k. m:t dertill förordnade tvenne ledamöter.
Det i år uppkomna öfverskottet af anslaget till premiering af hästar beslöts skulle utgöra en tillökning i nästa års anslag för nämnda ändamål, hvilket kommer att utgå med enahanda belopp som tillförene.
Sällskapet beslöt att den på Furubjers hos konsul J. P. Stare stationerade hingsten ”Omer”, såsom varande olämplig till betäckning, skulle försäljas, och vid kl. 2 på dagen företagen auktion inköptes densamma af handl. Procopée för 750 kronor.
Det af agronomen Steinmetz upprättade, af förvaltningsutskottet tillstyrkta förslag till fortsatta myrutdikningar, blef af sällskapet antaget.
Ett par andra frågor at mindre vigt afgjordes äfven, hvarefter sammanträdet afslöts.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 Oktober 1875.
N:r 80.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *