Hoburgen på Gotland

är, säger Linné, ”ett af det märkvärdigaste, som naturen formerat på hela Gotland, och ligger här till en oändlig höjd, såsom ett det skönaste Castell, på alla sidor perpendiculairt, der berget icke neder. vid roten på flere ställen vore smalare”. Fältet ofvanpå Hoburgen, som är alldeles slätt, mätte Linné med 397 steg i norr och söder, 145 i öster och vester. Berget har flera rymliga grottor, i hvilka ortens får under storm och oväder plägat söka skydd, så att Hilfeling berättar (1799), att den största af grottorna, ”Hobergsgubbens sängkammare”, var så fyld af fårgödsel, att deraf framtida landtmän kunna få stort gagn. Säkerligen ha äfven lurendrejare i äldre tider varit hemmastadda i dessa grottor, och då klippan sjelf genom naturens lek fått drag af en ”gubbe”, har det icke varit svårt att med sagor om ”Hobergsgubben” afhålla nyfikna från att i onödan besöka grottorna. ”Fabeln om Hobergsgubben är alla barn bekant”, säger Linné 1741. För den händelse den nu skulle vara förlorad för barnkammaren, erinra vi, att den består i berättelsen om en dräng, som bjöd gubben till fadders hos sin husbonde så fiffigt, att, enligt husbondens önskan, gubben icke vågade komma, men för att besvara artigbeten lät drängen få till faddergåfva så många silfverriksdaler, som kunde rymmas i en säck.
Hoburgen, Gotlands sydspets, tillhör Sundre församling af Wamlingbo pastorat. Sundre kyrka, den sydligaste på Gotland, ligger en half mil norr om berget. Invid Sundre kyrkogård står en ”kastal”, en cylindrisk mur af 4 alnars tjocklek och vid tiden för Linnés besök 21 alnars höjd. Bondgårdarne här i trakten äro allmänt af sten, med hvalf och tjocka murar, och orten är nästan alldeles skoglös. I Wamlingbo äro några qvarstående tallar fridlysta som ”sjömärkestallaré. — Den af Linné 1741 önskade fyren på Hoburgen har först hundra år senare blifvit en verklighet.
Planschen framställer i sitt hufvudparti sjelfva den s. k. ”Hobergsgubben”. Ötfverst i ramen synes Hoburgen, sedd från land; derinvid Sundre kyrka och kastal; derunder: Bockstuga i Sundre, Väderqvarn af kalkstensflis, Sjömärkestallar i Wamlingbo, kurkogårdsport i Wamlingbo; under hufvudplanschen: Hoburgen från strandsidan, Gotlands södra uddes fyr, ”Predikstolen”, parti af Hoburgen.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 31 December 1875.
N:r 103.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *