Från jernvägsbolagsstämman.

Ovilkorlig teckning är gjord för 6,049 aktier; vilkorlig för 1,962, hvaraf 720 aktier för Klinte — Simunde och 500 för Ronebanan. Till styrelseledamöter valdes: Öfverste Vegesach (af styrelsen sedermera utsedd till dess ordf.), doktor Leijer, kamrer Ljungholm, konsul Arweson samt kommissarien Åkerman Stånga. Suppleanter: Auditör Engström och prosten Lyth.
Förslaget till stadgar antogs med några smärre förändringar. Skrifvelse beslöts skola aflåtas till kungl. m:t med begäran om stadgarnes fastställelse, rätt att expropriera jord och om skydd för banan. Dessutom beslöts begära anslag för Visby — Hemsebanan, motsvarande 25 procent af anläggningskostnaden, men med rättighet att inkomma med begäran om förhöjdt statsanslag i och för Klinte- och Ronebanan, så vida Klinte- och Rone-boarne hunne och ville insamla erforderligt belopp för att kunna i bolaget få upptagas.
Sammankomsten varade från kl. 11 f. m. till 42 e. m., då ett kortare uppehåll gjordes, samt fortsattes sedan till vid pass niotiden.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 4 December 1875.
N:r 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *