Brandväsendet

här i staden nalkas med berömlig raskhet sitt ordnande enligt nya brandordningen. Fördelningen mellan de olika afdelningarne är verkställd och mönstring med alla till sprutorna hörande egde rum i måndags och tisdags. Så snart de öfriga afdelningarnes manskap hinner kallas, kommer mellan Jul och Nyår mönstring med dessa att ega rum, Många förbättringar i materiel och nyanskaffning af, i synnerhet för lifräddningsväsendet, behöfliga effektsr torde dock blifva nödvändiga, men äro vi ötvertygade, att vår nya brandstyrelse med det första härom drager färsorg.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *